Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školský úrad

Činnosť školského úradu zabezpečuje odborný zamestnanec Oddelenia školstva telesnej kultúry a športu:

Ing. Igor Kvetko, PhD.
referát školského úradu

Kontakt:

Kancelária č. 206, Remeselnícka 1
Tel.: + 421 58 285 15 44
         0915 831 662
E-mail: igor.kvetko@revuca.sk

 

Školský úrad pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, vykonáva štátnu správu v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve nasledovné činnosti v zmysle Smernica MŠVVaŠ SR č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov

(1) Zamestnanci obcí ako školských úradov odborne zabezpečujú činnosti podľa článku 2 ods. 3 písm. a) smernice vo veciach rozhodovania  riaditeľa základnej školy, a to o:

a) prijatí žiaka do základnej školy (§ 60 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 224/2011 Z. z (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z.“),

b) povolení odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka (§ 19 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.),

c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka alebo o jeho zaradení do nultého ročníka (§ 19 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.),

d) ukončení deviateho ročníka žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu, ktorý dovŕšil 16 rokov ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom dovŕši 17 rok jeho veku (§ 22 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.),

e) umožnení vzdelávania žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím do konca školského roka, v ktorom dovŕši 18 rokov veku (§ 22 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.),

f) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy (§ 24 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.),

g) individuálnom vzdelávaní žiaka (§ 24 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.; § 5 ods. 3 písm. k) zákona č. 596/2003 Z. z. a § 11 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z.),

h) oslobodení žiaka od vzdelávania v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí (§ 3 ods. 3 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z.),

i)  vykonaní komisionálnych skúšok žiakovi (§ 57 zákona č. 245/2008 Z. z.; § 5 ods. 3 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. a čl. 7 metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy),

j) povolení vykonať komisionálnu skúšku žiakovi, ktorý má individuálne vzdelávanie (§ 24 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.),

k) zrušení povolenia individuálneho vzdelávania žiakovi (§ 24 ods. 11. a 12. zákona č. 245/2008 Z. z.),

l) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky (§ 25 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 3 ods. 3 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z.),

m) žiakovi, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky v školách mimo územia Slovenskej republiky alebo v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu (§ 25 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.),

n) konaní skúšok na inej škole v Slovenskej republike zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole (§ 25 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.),

o) povolení vzdelávania sa žiakovi podľa individuálneho učebného plánu (§ 26 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.; § 5 ods. 3 písm. n) zákona č. 596/2003 Z. z. a § 11 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z.),

p) vyskúšaní a klasifikovaní žiaka v náhradnom termíne, ak ho nemožno vyskúšať v riadnom termíne v prvom alebo druhom polroku (§ 56 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. a čl. 5 metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy),

q) vykonaní opravných skúšok (§ 56 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. a čl. 6 metodického  pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy),

r) uložení výchovných opatrení, okrem rozhodovania o udelení pokarhania riaditeľom základnej školy (§ 58 ods. 2 a 3 zákona č. 245/2008 Z. z.; § 5 ods. 3 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. a čl. 9 metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy),

s) prijatí žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 61 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.),

t) prijímaní žiakov s nadaním (§ 105 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 12 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z.),

u) preradení alebo o vylúčení žiaka zo vzdelávacieho programu pre neplnenie požiadaviek rozumovej, umeleckej, športovej, praktickej prípravy alebo zo zdravotných dôvodov (§ 106 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 12 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z.),

v) zmene formy vzdelávania žiaka, u ktorého sa prejavia špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby po prijatí do školy (§ 108 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.),

w) určovaní príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení (§ 5 ods. 3 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z.).

(2) Zamestnanci obcí ako školských úradov odborne zabezpečujú činnosti podľa článku  2. ods. 3 písm. b) pri výkone kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou výkonu kontroly, ktorá patrí podľa zákona č. 596/2003 Z. z. do vecnej pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie, vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je obec zriaďovateľom.

(3) Zamestnanci obcí ako školských úradov odborne zabezpečujú činnosti podľa článku 2 ods. 3 písm. c) vo veci vydávania organizačných pokynov riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je obec zriaďovateľom, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok. Tieto pokyny musia byť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s pedagogicko-organizačnými pokynmi pre príslušný školský rok vydanými ministerstvom.

(4) Zamestnanci obcí ako školských úradov odborne zabezpečujú činnosti podľa článku 2 ods. 3 písm. d) vo veciach poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam, ktorých je obec zriaďovateľom a to najmä v oblastiach:

a) riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania (napr. zákon č. 245/2008 Z. z.; zákon č. 596/2003 Z. z.; vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z.; vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materských školách v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.; vyhláška MŠ SR č. 324/2009 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky MŠ SR č 245/2011 Z. z.; vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadeniach školského stravovania; vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. ); vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z.); vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z. z. (ďalej len vyhláška MŠ SR č.231/2009 Z. z. ); vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode Z. z. atď.),

b) ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy v základných školách, materských školách, centrách voľného času a v základných umeleckých školách (§ 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z. ( ďalej len vyhláška MŠ SR č.291/2004 Z. z. ),

c) kontinuálneho vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“) a vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z.

(5) Zamestnanci obcí ako školských úradov môžu odborne zabezpečovať aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí, najmä môžu pripravovať podklady vo veciach zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti základných škôl, vrátane spojených škôl, ktorých organizačnou zložkou je základná škola.

Iné činnosti ktoré  Školský úrad vykonáva:

- riešenie priestupkov na úseku školstva
- spracováva štatistické výkazy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- analýzy, koncepcie
- rady škôl
- výberové konania


 
ÚvodÚvodná stránka