Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Primátorka

Primátorka mesta    Primátorka mesta:

    Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je Primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Funkčné obdobie primátora sa skončí a zložením sľubu novozvoleného primátora.
    Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
   

 

 

   MVDr. Eva Cireňová

  Tel.: + 421 / 58 / 28 515 11

  Mobil : + 421915818698

  e-mail: eva.cirenova@revuca.sk

 

 

Primátor :

  •     zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva ak zákon neustanovuje inak podpisuje ich uznesenia,
  •     vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok MsÚ a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
  •     zastupuje mesto navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,
  •     tozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo iným rozhodnutím (uznesením)  mestského           zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
  •     používa a uschováva mestskú pečať, mestskú zástavu a používa mestské insígnie,
  •     podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva,
  •     schvaľuje zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku do hodnoty 6.000 € v jednej veci,
  •     rozhoduje o presune finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami funkčnej klasifikácie a  kategóriou ekonomickej klasifikácie do výšky 5.000 €
  •     Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše.

 


TitulkaMestoObčan/PodnikateľTuristické informačné centrumEnglish
Úvodná stránka