Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Primátor

 i_2935285.jpg   Primátor mesta:

    Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je Primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Funkčné obdobie primátora sa začína zložením sľubu novozvoleného primátora.
    Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
   

 

 

Kontakt:

Ing. Július Buchta
Terézie Vansovej 1167/1
050 01 Revúca
Tel: 0905 114 683
E-mail: julius.buchta@revuca.sk

 

Primátor :

  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva ak zákon neustanovuje inak podpisuje ich uznesenia,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok MsÚ a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
  • zastupuje mesto navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo iným rozhodnutím (uznesením)  mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
  • používa a uschováva mestskú pečať, mestskú zástavu a používa mestské insígnie,
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva,
  • schvaľuje zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku do hodnoty 6.000 € v jednej veci,
  • rozhoduje o presune finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami funkčnej klasifikácie a  kategóriou ekonomickej klasifikácie do výšky 5.000 €
  • Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše.

 
ÚvodÚvodná stránka