Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór mesta

Ing. Ivan Rusnák
     
Kontakt:
Mestský úrad Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca
Tel.: + 421 / 58 / 28 515 13
Fax: + 421 / 58 / 28 120 11

    Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.
    Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca mestského zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu zriadeného mestom, príp. v inom kontrólnom orgáne mesta.
    Hlavný kontrolór:
        vykonáva kontrolu:
        • nakladania s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený,
        • účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade,
        • hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta,
        • čerpania rozpočtu a jeho zmien,
        • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.
        preveruje:
        • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré mesto založilo plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
        • tvorbu rozpočtu mesta,
        • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v meste,
        • možnosti poskytnutia úveru alebo pôžičky.
        vypracúva odborné stanoviská:
        • k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve.
    Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom.
    Hlavný kontrolór kontroluje vybavenie sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a pracovníkov mesta s výnimkou pracovníkov mestskej polície a mestského požiarneho zboru.
    Hlavného kontrolóra do funkcie volí mestské zastupiteľstvo.
    Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát ročne podávať správu o svojej činnosti za uplynulé obdobie.
    Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá mestskému zastupiteľstvu.
    Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.
    Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.


 
ÚvodÚvodná stránka